Rada Rodziców
  Szkoły Podstawowej w Chabówce w roku szkolnym 2017/2018
Przewodniczący: - Pan Paweł Wójciak
Skarbnik - Pani Halina Cieplińska
Sekretarz - Pani Renata Parzątka
Członkowie Zarządu:
Pani Kinga Strzelecka
Pan Tomasz Bil
Pani Małgorzata Bogdał
Pan Grzegorz Toliński
Pan Krzysztof Wójciak
Pani Renata Wojdyła
Pani Jolanta Chmielarczyk

Składka na fundusz Rady Rodziców – w wynosi 30,00 zł od rodziny na bieżący rok szkolny. Wpłaty można dokonywać w szkole lub na niżej podany numer konta:

57 8815 0002 0000 0018 4784 0001

Rada Rodziców Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce wspiera finansowo niektóre działania szkoły.Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:

  1. nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i udział w konkursach i olimpiadach;
  2. wyjazdy uczniów na zawody i konkursy;
  3. zakup drobnych pomocy i materiałów
    REGULAMIN RADY RODZICÓW